Administration | Teachers

Administration

Tang Hiu Kwan, Yip Wai Ling, Tam Ching Kwan, Lam Helen,
Chan Chi Kwan (Vice-Principal), Mr. Chu Fu Yau (Supervisor), Cheng Tak Ming Timothy (Principal)

Principal Mr. Cheng Tak Ming Timothy

[email protected]

Vice-Principal Mr. Chan Chi Kwan

[email protected]

General Office Office Staff

[email protected]

Admission Office Staff

[email protected]

Curriculum Development Department Mr. Chan Chi Kwan

[email protected]


Ms Lam Helen

[email protected]


Ms Tang Hiu Kwan

[email protected]


Discipline & Counselling Department Ms Yip Wai Ling

[email protected]

Extra-curricular Activities Department Mr. Tam Ching Kwan

[email protected]